Brojevi uplatnih računa javnih prihoda

  • za uplatu poreza na zarade: račun br. 840-711111843-52
  • za plaćanje doprinosa za PIO na teret zaposlenog : račun br.  840-721111843-18
  • za plaćanje doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret zaposlenog : račun  br. 840-721121843-88
  • za plaćanje doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti na teret zaposlenog: račun br.  840-721131843-61
  • za plaćanje doprinosa za PIO na teret poslodavca: račun br. 840-721212843-46
  • za plaćanje doprinosa za zdravstveno osiguranje  na teret poslodavca: račun br. 840-721222843-19
  • za plaćanje doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti  na teret poslodavca: račun br. 840-721232843-89
  • tekući račun Poreske uprave (za uplatu PDV-a): 840-714112843-10
Uplatni račun za objedinjenu naplatu poreza i doprinosa
840-0000000004848-37 
KulturKontakt
k-education


Virtuelna privreda