Agencija za privredne registre

Nadležnosti Agencije za privredne registre SCS

Registracija osnivanja virtuelnih privrednih subjekata

Svi virtuelni privredni subjekti koji žele da posluju u sistemu virtuelnih preduzeća moraju se registrovati kod Agencije za privredne registre Servisnog Centra Srbije koja vodi jedinstvenu, centralizovanu bazu podataka odnosno evidenciju o registrovanim virtuelnim privrednim subjektima.

Postupak registracije virtuelnih privrednih subjekata i svi potrebni obrasci nalaze se u delu Registracija.

Promena podataka

U toku poslovanja preduzeća može doći do sledećih promena:

  • poslovnog imena,
  • sedišta
  • pravne forme
  • pretežne delatnosti
  • trajanja
  • kapitala
  • članova

Ukoliko nastane bilo koja od navedenih promena virtuelni privredni subjekti je prijavljuju Agenciji za privredne subjekte SCS (slanjem maila na adresu servisnog centra) tako što prilože popunjen Obrazac za registraciju promene podataka u elektronskoj formi koji se kao i ostali obrasci dobija od Servisnog Centra (e-mailom ili preuzimanjem sa web sajta).

KulturKontakt
k-education


Virtuelna privreda