ВПД „НАШ ДОМ“ Д.О.О. ПРИЈЕПОЉЕ – ОГЛАС

20th October, 2020

ВИРТУЕЛНО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО „НАШ ДОМ“ Д.О.О.

ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО ДРВЕТОМ, ГРАЂЕВИНСКИМ МАТЕРИЈАЛИМА И ОПРЕМОМ

4. децембра бр. 3

31300 Пријепоље

20.10.2020

расписује следећи

 

О Г Л А С

о попуни слободних радних места

 

Радно место: АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИК

– на неодређено време

– са пуним радним временом

– 15 (петнаест) извршилаца

 

Поред општих услова утврђених законом, кандидати морају да испуњавају и следеће посебне услове:

– средња стручна спрема (IV степен), смер економски техничар,

– познавање рада на рачунару (Word, Excel, Интернет)

 

За наведено радно место потребно је доставити следећу документацију:

– пријаву (мотивационо писмо)

– биографију (Curriculum vitae)

– копију дипломе о завршеној средњој школи.

 

Рок за подношење пријава са неопходном документацијом је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. О датуму и времену обављања пословног разговора, кандидати ће бити благовремено обавештни, путем имејла. Пријаве доставити на адресу: ВПД „НАШ ДОМ“ д.о.о. Пријепоље, 4. децембра бр.3, или на имејл привредног друштва gradjevinskopreduzecenasdom@gmail.com.

Ostavite komentar

Objavljeno unutar: Virtuelni poslovi kategorije
KulturKontakt
k-education


Virtuelna privreda