ВПД „BEAUTY FRUITY“ ДОО СОПОТ – ОГЛАС

29th October, 2020

BEAUTY FRUITY ДОО

ПД ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО

ОРГАНСКИМ НАПИЦИМА

Деловодни број: 11/2020

Датум: 29.10.2020.

Кнеза Милоша 12

С о п о т

 

На основу члана 36 Правилника о раду Привредног друштво за трговину на велико органским напицима BEAUTY FRUITY д.о.о. Сопот, дана 29.10.2020. године расписује

О Г Л А С

о попуни слободних радних места

 1)радно место административно-финансијског референта

  • на неодређено веме
  • са пуним радним временом
  • са 15 (петнаест) извршилаца

 

Поред општих услова утврђених законом, кандидат мора да испуњава и следеће посебне услове утврђене нормативним актом:

 1. средња стручна спрема (IV степен), по могућности образовни профил економски техничар
 2. познавање рада на рачунару
 3. познавање енглеског језика

Уз пријаву за посао доставити и потребну документацију:

 1. CV
 2. лекарско уверење
 3. копију сведочанства о завршеној средњој школи
 4. друге доказе о испуњености посебнх услова

Рок за подношење пријаве са неопходном документацијом је 7 дана од дана објављивања огласа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Пријаве са адресом и са свом потребном документацијом доставити на адресу:

BEAUTY FRUITY ДОО

Сопот, Кнеза Милоша 12 или

На имејл адресу: beauty.fruity.sopot@gmail.com

Контакт телефон:+381 64 30 11 334

Ostavite komentar

Objavljeno unutar: Virtuelni poslovi kategorije
KulturKontakt
k-education


Virtuelna privreda