ВПД „СВЕТ ПИЋА“ ДОО СОПОТ – ОГЛАС

12th October, 2021

СВЕТ ПИЋА ДОО

ПД ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО ПИЋИМА

Деловодни број: 11/2021

Датум: 13.10.2021.

Кнеза Милоша 12

С о п о т

 

На основу члана 36 Правилника о раду Привредног друштво за трговину на велико пићима СВЕТ ПИЋА ДОО Сопот, дана 13.10.2021. године расписује

О Г Л А С

о попуни слободних радних места

 1)радно место референта комерцијалне службе

  • на неодређено веме
  • са пуним радним временом
  • са 12 (дванаест) извршилаца

 

Поред општих услова утврђених законом, кандидат мора да испуњава и следеће посебне услове утврђене нормативним актом:

 1. средња стручна спрема (IV степен), по могућности образовни профил комерцијалиста
 2. познавање рада на рачунару
 3. познавање енглеског језика

Уз пријаву за посао доставити и потребну документацију:

 1. CV
 2. лекарско уверење
 3. копију сведочанства о завршеној средњој школи
 4. друге доказе о испуњености посебних услова

Рок за подношење пријаве са неопходном документацијом је 7 дана од дана објављивања огласа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Пријаве са адресом и са свом потребном документацијом доставити на адресу:

СВЕТ ПИЋА ДОО

Сопот, Кнеза Милоша 12 или

На имејл адресу: sopotsvet@gmail.com

 

Ostavite komentar

Objavljeno unutar: Виртуелни послови, Разно kategorije
KulturKontakt
k-education


Virtuelna privreda