ВПД „COTTON CARE FASHION“ ДОО СОПОТ– ОГЛАС

26th October, 2022

COTTON CARE FASHION

ПД ЗА ПРОИЗВОДЊУ И
ПРОДАЈУ ОДЕЋЕ

Деловодни број: 01/22

Датум: 19.10.2022. године

Кнеза Милоша 12

С о п о т

 

На основу члана 36. Правилника о раду Привредног друштва за производњу и продају одеће COTTON CARE FASHION ДОО Сопот, дана 19.10.2022. године расписује:

 

О Г Л А С

о попуни слободних радних места

1) радно место административно-финансијског референта

  • на неодређено време
  • са пуним радним временом
  • са 15 (петнаест) извршилаца

Поред општих услова утврђених законом, кандидат мора да испуњава и следеће посебне услове утврђене нормативним актом:

  1. средња стручнаспрема (IV степен), по могућности образовни профил економски техничар
  2. познавање рада на рачунару
  3. познавање енглеског језика

Уз пријаву за посао доставити и потребну документацију:

  1. CV
  2. лекарско уверење
  3. копију сведочанства о завршеној средњој школи
  4. друге доказе о испуњености посебних услова

Рок за подношење пријаве са неопходном доументацијом је 7 дана од објављивања огласа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Пријаве са адресом и са свом потребном документацијом доставити на адресу:

COTTON CARE FASHION

Сопот, Кнеза Милоша 12 или

На имејл адресу: cottoncarefashion@gmail.com

Ostavite komentar

Objavljeno unutar: Виртуелни послови kategorije
KulturKontakt
k-education


Virtuelna privreda