ВПД „ALFA TECHNOLOGY“ ДОО БРУС– ОГЛАС

15th November, 2022

На основу члана 24.-27.  Закона о раду (Службени гласник РС , 24/05, 61/05, 54/09, 32/2013 и 75/2014) и на основу члана 9. Посебног колективног уговора за делатност трговине Србије (Службени гласник РС 79/03) предузеће за трговину на велико рачунарима, рачунарском опремом и софтверима ,,Alfa technology“ д.о.о. расписује:

 

ОГЛАС

o попуни радних места

 

1) радно место шеф службе општих послова

на неодређено радно време

са пуним радним временом

са једним извршиоцем

2) радно место шеф финансијско-рачуноводствене службе

на неодређено радно време

са пуним радним временом

са једним извршиоцем

3) радно место  шеф комерцијалне и продајне службе

на неодређено радно време

са пуним радним временом

са једним извршиоцем

4) радно место  шеф набавне службе

на неодређено радно време

са пуним радним временом

са једним извршиоцем

5) радно место референт за опште послове

на неодређено радно време

са пуним радним временом

са једним извршиоцем

6) радно место референт за правне и кадровске послове

на неодређено радно време

са пуним радним временом

са једним извршиоцем

7) радно место радник у обезбеђењу

на неодређено радно време

са пуним радним временом

са једним извршиоцем

8) радно место књиговођа на пословима финансијске евиденције

на неодређено радно време

са пуним радним временом

са једним извршиоце

9) радно место  реферант за маркетинг

на неодређено радно време

са пуним радним временом

са једним извршиоцем

10) радно место  референт продаје

на неодређено радно време

са пуним радним временом

са једним извршиоцем

11) радно место  референт набавке

на неодређено радно време

са пуним радним временом

са једним извршиоцем

12) радно место  референт за логистику

на неодређено радно време

са пуним радним временом

са једним извршиоцем

Поред општих услова утврђених законом, кандидат мора да испуњава и следеће посебне услове:

  1. средња стручна спрема 4 степен за шефове служби
  2. средња стручна спрема 4 степен за рефернте
  3. познавање рада на рачунарау
  4. познавање енглеског језика

 

Уз пријаву заинтересовани кандидати за радна места подносе доказе о испуњености општих и посебних услова у оригиналу или овереним копијама не старијих од шест месеци, уз краћу биографију.

 

Рок за подношење пријава за учеснике огласа је осам дана од објављивања огласа на огласној табли предузећа.

Пријаве са адресом слати на адресу:

alfatechnologyglobal@gmail.com

Директор

Виолета Аздејковић

Ostavite komentar

Objavljeno unutar: Виртуелни послови kategorije
KulturKontakt
k-education


Virtuelna privreda