Uključivanje VOD u Nacionalnu mrežu

PROCEDURA UKLJUČIVANJA VIRTUELNIH OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA U NACIONALNU MREŽU VIRTUELNIH PREDUZEĆA SRBIJE:

Uključivanje virtuelnih osiguravajućih društava (VOD) u našu Nacionalnu mrežu virtuelnih preduzeća sprovodi se u dva koraka:

  1.     DOBIJANJE POTVRDE, MATIČNOG BROJA I PIB-A OD SERVISNOG CENTRA

Virtuelno osiguravajuće društvo popunjava Zahtev za uključivanje u Nacionalnu mrežu virtuelnih preduzeća Srbije za virtuelna osiguravajuća društva (preuzeti ovde) i šalje ga Servisnom centru na e-mail adresu  servisni.centar.sopot@gmail.com .

Odgovor: SC izdaje potvrdu virtuelnom osiguravajućem društvu u kojoj se nalaze matični broj i PIB

 

  1.     OTVARANJE POSLOVNOG RAČUNA KOD CENTRALNE VIRTUELNE BANKE

Virtelno preduzeće podnosi sledeću dokumentaciju Centralnoj virtuelnoj banci na e-mail adresu cvb.ebank@gmail.com:

  • Potvrdu Servisnog centra
  • Zahtev za otvaranje poslovnog računa (preuzeti ovde)
  • Ugovor o otvaranju i vodjenju poslovnog tekućeg računa (preuzeti ovde)
  • Karton deponovanih potpisa (preuzeti ovde)

Odgovor: Centralna virtuelna banka šalje virtuelnom preduzeću Rešenje o otvaranju i vođenju poslovnog računa. Takođe šalje pristupne podatke i uputsvo za korišćenje online bankarskog softvera

 

KulturKontakt
k-education


Virtuelna privreda