Registracija osnivanja novih VP

PROCEDURA REGISTRACIJE OSNIVANJA SPROVODI SE U NEKOLIKO KORAKA:

1. OTVARANJE PRIVREMENOG TEKUĆEG RAČUNA KOD CENTRALNE VIRTUELNE BANKE

 • Virtuelno preduzeće popunjava Zahtev za otvaranje privremenog tekućeg računa (preuzeti ovde) i šalje ga Centralnoj virtuelnoj banci na e-mail adresu  cvb.ebank@gmail.com .

Odgovor: CVB šalje virtuelnom preduzeću Rešenje o otvaranju privremenog tekućeg računa

2. UPLATA NOVČANOG ULOGA I TAKSI VEZANIH ZA REGISTRACIJU

 • Osnivač uplaćuje novčani ulog osnivačkog kapitala (u dinarima) na privremeni tekući račun virtuelnog preduzeća, tako što popunjava nalog za uplatu (preuzeti ovde) i šalje ga Centralnoj virtuelnoj banci na e-mail adresu cvb.ebank@gmail.com
 • Osnivač uplaćuje naknadu za osnivanje u iznosu od 4.900,00 динара  koja se plaća Agenciji za privredne registre na račun 840-29770845-52 sa pozivom na broj 01, tako što popunjava nalog za uplatu (preuzeti ovde) i šalje ga Centralnoj virtuelnoj banci na e-mail adresu  cvb.ebank@gmail.com
 • Osnivač uplaćuje naknadu za registraciju i objavljivanje osnivačkog akta u iznosu od 1.000,00 dinara koja se plaća Agenciji za privredne registre na račun 840-29770845-52 sa pozivom na broj 01, tako što popunjava nalog za uplatu (preuzeti ovde) i šalje ga Centralnoj virtuelnoj banci na e-mail adresu cvb.ebank@gmail.com

Napomena 1: Sva tri naloga za uplatu poslati istovremeno Centralnoj virtuelnoj banci.

Napomena 2: Obratiti pažnju da su u pitanju nalozi za uplatu

Odgovor: Centralna virtuelna banka nakon prijema sva tri naloga sprovodi njihovo knjiženje na odgovarajuće račune i vraća virtuelnom preduzeću overene naloge

3. DOBIJANJE REŠENJA O REGISTRACIJI OSNIVANJA

Virtuelno preduzeće prilaže sledeću dokumentaciju Agenciji za privredne registre Servisnog Centra na email adresu servisni.centar.sopot@gmail.com :

A. Osnivački akt virtuelnog preduzeća:

 • Odluka za jednočlano društvo (društvo ima samo jednog osnivača)
 • ili
 • Ugovor za višečlano društvo (društvo ima dva ili više osnivača).

Prilikom osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću, osnivač/i u zavisnosti od svojih potreba odlučuju da li će upravljanje društvom biti jednodomno ili dvodomno.

Jednodomno upravljanje znači da društvom upravlja jedan ili više direktora

  • Primer Odluke kod jednodomnog upravljanja možete preuzeti ovde
  • ili
  • Primer Ugovora kod jednodomnog upravljanja možete preuzeti ovde

Dvodomno upravljanjeznači da društvo osim jednog ili više direktora ima i nadzorni odbor (primer možete preuzeti ovde) Ukoliko se osnivač/i odluče za dvodomni sistem upravanja, uz prijavu se prilažu i odluke o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora, ako nisu imenovani u osnivačkom aktu.

Prilikom unošenja podataka o delatnosti virtuelnog preduzeća koristiti klasifikaciju delatnosti koju možete preuzeti ovde

B. Jedinstvenu registracionu prijavu za DOO (JRPPS), (preuzeti ovde)

C. OP obrazac sa overenim potpisima članova društva (preuzeti ovde)

D. Dokaze o uplati naknada – dva overena naloga za uplatu naknada za registraciju osnivanja, za registraciju i objavu osnivačkog akta

E. Potvrda o uplati novčanog uloga – overen nalog za uplatu novčanog uloga, odnosno sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga

F. Dokaz o identitetu članova društva (ne mora se slati Servisnom Centru)

Ukoliko virtuelno preduzeće ima zastupnike potrebno je priložiti još:

  • Odluku o imenovanju zastupnika ako nije određen osnivačkim aktom,
  • OP obrazac sa potpisima zastupnika

Napomena 3: Svu dokumentaciju poslati istovremeno Agenciji za privredne registre Servisnog Centra

Napomena 4: Prilikom popunjavanja dokumentacije na svakom mestu gde treba upisati lične podatke (npr. jedinstveni matični broj gradjana, adresa stanovanja osnivača i sl.) nije potrebno upisivati realne podatke, poželjno je upisati izmišljen podatak koji po formi odgovara realnom (npr. dovoljno je samo da JMBG ima 13 cifara…). Podaci o VP (naziv škole, adresa, telefon VP i/ ili škole, e-mail adresaa, ime i prezime odgovornog profesora…) moraju biti realni. Takodje, nama je od velike koristi ako nam odgovorni profesor ostavi neki lični kontakt (e-mail ili telefon), ali ukoliko profesor to ne želi ovi podaci nisu obavezni.

Odgovor: Agencija za privredne registre izdaje virtuelnom preduzeću rešenje o registraciji osnivanja. Agencija po datom ovlašćenju u jedinstvenoj registracionoj prijavi (JRPPS), dostavlja nadležnom PIO Fondu prijavu na osiguranje za osnivača koji u prijavi upiše da ne zasniva radni odnos u privrednom subjektu, i prijavu početka obavljanja delatnosti. Ukoliko osnivač navede da zasniva radni odnos, u obavezi je da samostalno izvrši prijavu na osiguranje PIO fondu, a APR će ovom Fondu izvršiti samo prijavu privrednog subjekta kao obveznika plaćanja doprinosa.

 

4. OTVARANJE POSLOVNOG RAČUNA KOD CENTRALNE VIRTUELNE BANKE

Virtelno preduzeće podnosi sledeću dokumentaciju Centralnoj virtuelnoj banci na e-mail adresu cvb.ebank@gmail.com:

  • Rešenje Agencije za privredne registre o registraciji osnivanja
  • Zahtev za otvaranje poslovnog računa (preuzeti ovde)
  • Ugovor o otvaranju i vodjenju poslovnog tekućeg računa (preuzeti ovde)
  • Karton deponovanih potpisa (preuzeti ovde)

Odgovor: Centralna virtuelna banka gasi privremeni tekući račun i šalje virtuelnom preduzeću Rešenje o otvaranju i vodjenju poslovnog računa. Takodje šalje i uputsvo za korišćenje online bankarskog softvera

KulturKontakt
k-education


Virtuelna privreda