Регистрација оснивања нових ВП

НАПОМЕНА: Сва документа и све процедуре на сајту Сервисног центра и Централне виртуелне банке намењени су ИСКЉУЧИВО ЗА РАД У ВИРТУЕЛНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА која се оснивају у средњим стручним школама и НЕ МОГУ СЕ КОРИСТИТИ У РЕАЛНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА.

ПРОЦЕДУРА ОСНИВАЊА ВИРТУЕЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА СПРОВОДИ СЕ У НЕКОЛИКО КОРАКА:

1. ОТВАРАЊЕ ПРИВРЕМЕНОГ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА КОД ЦЕНТРАЛНЕ ВИРТУЕЛНЕ БАНКЕ

 • Виртуелно предузеће попуњава  Захтев за отварање привременог текућег рачуна (преузети овде)  и шаље га Централној виртуелној банци на имејл адресу  cvb.ebank@gmail.com .

Oдговор: ЦВБ шаље виртуелном предузећу Решење о отварању привременог текућег рачуна

2. УПЛАТА НОВЧАНОГ УЛОГА И НАКНАДА ВЕЗАНИХ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ

 • Oснивач уплаћује  новчани улог оснивачког капитала (у динарима) на привремени текући рачун виртуелног предузећа, тако што попуњава налог за уплату (преузети овде) и шаље га Централној виртуелној банци на имејл адресу  cvb.ebank@gmail.com
 • Oснивач уплаћује накнаду за регистрацију оснивања у износу од 4.900,00 динара  која се плаћа Агенцији за привредне регистре на рачун 840-29770845-52 са позивом на број 01, тако што попуњава налог за уплату (преузети овде) и шаље га Централној виртуелној банци на имејл адресу  cvb.ebank@gmail.com
 • Oснивач уплаћује накнаду за регистрацију и објављивање оснивачког акта у износу од 1.000,00 динара 
 • оја се плаћа Агенцији за привредне регистре на рачун 840-29770845-52 са позивом на број 01, тако што попуњава налог за уплату (преузети овдеи шаље га Централној виртуелној банци на имејл адресу  cvb.ebank@gmail.com

Напомена 1: Сва три налога за уплату послати истовремено Централној виртуелној банци

Напомена 2: Обратити пажњу да су у питању налози за уплату

Oдговор: Након пријема сва три налога Централна виртуелна банка врши њихово књижење на одговарајуће рачуне и враћа виртуелном предузећу оверене налоге

3. ДОБИЈАЊЕ РЕШЕЊА О РЕГИСТРАЦИЈИ ОСНИВАЊА ВИРТУЕЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Виртуелно предузеће прилаже следећу документацију Агенцији за привредне регистре Сервисног центра на имејл адресу servisni.centar.sopot@gmail.com :

A. Оснивачки акт виртуелног предузећа:

 • Одлука за једночлано друштво (друштво има само једног оснивача)
 • или
 • Уговор за вишечлано друштво (друштво има два или више оснивача).

Приликом оснивања друштва са ограниченом одговорношћу, oснивач/и у зависности од својих потреба одлучују да ли ће управљање друштвом бити једнодомно или дводомно.

Jеднодомно управљање значи да друштвом управља један или више директора

Дводомно управљање значи да друштво осим једног или више директора има и надзорни одбор  (пример можете преузети овде) Уколико се оснивач/и одлуче за дводомни систем управљања, уз пријаву прилажу и одлуке о именовању председника и чланова надзорног одбора, ако нису именовани у оснивачком акту.

Приликом уношења података о делатности виртуелног предузећа користити класификацију делатности коју можете преузети овде

Б. Jединствену регистрациону пријаву за ДОО (ЈРППС) (преузети овде)

В. ОП образац са овереним потписима чланова (преузети овде)

Г. Доказе о уплати накнада – два оверена налога за уплату накнада  за регистрацију оснивања и за регистрацију и објаву оснивачког акта

Д. Потврду о уплати новчаног улога – оверен налог за уплату новчаног улога, односно споразум чланова о процени вредности неновчаног улога или процена вредности неновчаног улога

Ђ. Доказ о идентитету чланова друштва (не мора се слати Сервисном центру)

Уколико виртуелно предузеће има заступнике потребно је приложити још:

  • Одлуку о именовању заступника ако нису одређени оснивачким актом,
  • ОП образац са потписима заступника

Напомена 3: Сву документацију послати истовремено Агенцији за привредне регистре Сервисног центра

Напомена 4: Приликом попуњавања документације на сваком месту где треба уписати личне податке (нпр. јединствени матични број грађана, адреса становања оснивача и сл.) није потребно уписивати реалне податке, пожељно је уписати измишљен податак који по форми одговара реалном (нпр. довољно је само да ЈМБГ има 13 цифара…). Подаци о ВП (назив школе, адреса, телефон ВП и/ или школе, е-маил адреса, име и презиме одговорног професора…) морају бити реални. Такође, нама је од велике користи ако нам одговорни професор остави неки лични контакт (имејл адресу или телефонски број), али уколико професор то не жели ови подаци нису обавезни.

Одговор: Агенција за привредне регистре издаје виртуелном предузећу решење о регистрацији оснивања. Агенција по датом овлашћењу у јединственој регистрационој пријави (ЈРППС), доставља надлежном ПИО Фонду пријаву на осигурање за оснивача који у пријави упише да не заснива радни однос у привредном субјекту, и пријаву почетка обављања делатности. Уколико оснивач наведе да заснива радни однос, у обавези је да самостално изврши пријаву на осигурање ПИО фонду, а АПР ће овом Фонду извршити само пријаву привредног субјекта као обвезника плаћања доприноса.

4. ОТВАРАЊЕ ПОСЛОВНОГ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА КОД ЦЕНТРАЛНЕ ВИРТУЕЛНЕ БАНКЕ

Виртуелно предузеће подноси следећу документацију Централној виртуелној банци на имејл адресу cvb.ebank@gmail.com:

  • Решење Агенције за привредне регистре о регистрацији оснивања
  • Захтев за отварање текућег рачуна (преузети овде)
  • Уговор о отварању и вођењу пословног текућег рачуна (преузети овде)
  • Картон депонованих потписа (преузети овде)

Одговор: Централна виртуелна банка затвара привремени текући рачун и шаље виртуелном предузећу Решење о отварању и вођењу пословног рачуна. Такође шаље и упутсво за коришћење онлине банкарског софтвера

KulturKontakt
k-education


Virtuelna privreda