СЦС

Сервисни Центар виртуелних предузећа Србије је основан 1. септембра 2006. године у оквиру пројекта ЕкоНет.

Оснивачи Сервисног центра су били:

 • Министарство просвете и спорта Републике Србије
 • k-education пројектна канцеларија Београд – организација Култур Контакт Аустрија

Сервисни центар се налази у Економско-трговинској школи у Сопоту, као једна од две базичне институције Националне мреже виртуелних предузећа Србије. Друга институција је Централна виртуелна банка и смештена је у Економској школи у Чачку.

Основна мисија Сервисног центра је дa, заједно са Централном виртуелном банком, пружи подршку реализацији наставе у оквиру стручних предмета у којима се оснивају и послују виртуелна предузећа као специфичан вид симулације рада реалних предузећа.

Приступ Националној мрежи виртуелних предузећа је добровољан.

Виртуелна предузећa се  школске 2023/2024 године оснивају и послују у оквиру следећих наставних прeдмета:

 • економско пословање – образовни профил економски техничар
 • финансијско–рачуноводствена обука – образовни профил финансијско рачуноводствени техничар/финансијски администратор
 • пословна и административна обука – образовни профил пословни администратор
 • обука у виртуелном прeдузећу – образовни профил комерцијалиста
 • обука у осигуравајућем друштву – образовни профил службеник у банкарству и осигурању

Виртуелна предузећа се оснивају у средњим стручним школама као места за учење путем симулације рада реалних предузећа са одговарајућим формама и процесима.

Циљ процеса учења виртуелног предузећа је интердисциплинарно, на ученике фокусирано симулирање економских процеса одлучивања, токова унутар предузећа као и између предузећа.

Виртуелна предузећа сарађују на националном тржишту са осталим домаћим виртуелним предузећима, а на међународном тржишту са иностраним виртуелним предузећима.

Основни послови Сервисног Центра су:

 • умрежавање виртуелних предузећа на националном нивоу
 • умрежавање виртуелних предузећа на интернационалном нивоу
 • симулација рада државних институција:
  • Виртуелна Агенција за привредне регистре
  • Виртуелна Пореска управа
  • Виртуелна Национална служба за запошљавање
  • Виртуелни Централни регистар обавезног социјалног осигурања
  • Виртуелни суд
  • Виртуелни Завод за статистику
 • одржавање сајта Сервисног центра Србије – https://www.servisnicentar.org/
 • пружање информација о терминима одржавања националних сајмова, интернационалних сајмова, манифестација и помоћ домаћим виртуелним предузећима приликом одласка на ове сајмове
 • учешће у организацији националних сајмова
 • саветодавне активности и обука наставника и ученика за коришћење услуга Сервисног центра у циљу реализације наставних садржаја
 • активности везане за промоцију Националне мреже виртуелних предузећа
 • континуиран рад на развоју и унапређењу Националне мреже виртуелних предузећа

 

KulturKontakt
k-education


Virtuelna privreda