Krediti za likvidnost

KREDITI ZA LIKVIDNOST I FINANSIRANJE NABAVKE  SREDSTAVA SA FIKSNOM KAMATNOM STOPOM BEZ DEPOZITA I JEDNAKIM MESEČNIM ANUITETIMA U DINARIMA

Namena kredita je za izmirenje tekućih kratkoročnih obaveza iz poslovanja (plaćanje obaveza dobavljačima, ispata zarada zaposlenima i druge kratkoročne obaveze) i za finansiranje nabavke obrtnih sredstava.

Zahtev za kredit može podneti pravno VPD pod uslovom da obavlja delatnost najmanje 3 meseca i da ima otvoren tekući račun kod CVB.

Prednosti kredita su:

  • jednostavna procedura
  •  nema obaveze plaćanja jednokratne naknade za obradu kredita
  • niske kamatne stope
  • za dobijanje pozitivne odluke kreditnog odbora nisu potrebna sredstva obezbedjenja

Ugovorom zajmotražioc će se obavezati da mesečni anuitet plaća aktiviranjem trajnog naloga ili plaćanjem obaveze prenosom sredstava sa tekućeg računa VPD na račun CVB pomoću naloga za prenos, poslednjeg dana u mesecu.

Ukoliko preduzeće ne izmiri dve mesečne rate, CVB ima pravo izricanja opomene pisanim putem. Ukoliko svoje dugovanje ne izmiri nakon 15 dana od dana opomene, CVB će blokirati račun dužnika.

IZNOS KREDITA: minimalan 20.000- maksimalan 50.000 RSD

ROK: do 6 do 12 meseci

NKS: 1% mesečno

NAKNADA ZA OBRADU KREDITA: nema

OTLATA KREDITA: u jednakim mesečnim anuitetima aktiviranjem trajnog naloga ili plaćanjem prenosom sredstava na racun CVB

METOD OBRAČUNA KAMATE: konforna metoda

Da biste aplicirali za kredit neophodno je podneti popunjeni zahtev (preuzeti ovde)

Kada kreditni odbor obradi Vaš zahtev proslediće Vam eletronskim putem na adresu VPD:

  • Plan otplate kredita
  • Ugovor

Dokumenta, ukoliko je zajmotražilac saglasan, treba overiti potpisom ovlašćenog lica i pečatom VPD i proslediti eletronskim putem na adresu CVB.

U  najbržem roku sredstva će biti prebačena na Vaš račun, a primerak Ugovora i Odluku kreditnog biroa, CVB ce Vam proslediti elektronskim putem na adresu VPD.

KulturKontakt
k-education


Virtuelna privreda